Le A E I O U

La liberté c’est bon
Et je vais où je veux
Patapon
La liberté c’est bon
Ron ron ti patapon
Ron ron ti patapon

A
La labarta sa ba
A ja va a ja va
Patapa
La labarta sa ba
Ron ron ti patapon
Ra ra ta patapa
C’est bon dit
C’est bonbon dit

E
Le leberte se be
E je ve e je ve
Petepe
Le leberte se be
Ron ron ti patapon
Re re te petepe

I
Li libirti si bi
I ji vi i ji vi
Pitipi
Li libirti si bi
Ron ron ti patapon
Ri ri ti pitipi
C’est bon dit
C’est bonbon dit
C’est bon dit
C’est bonbon dit

O
Lo loborto so bo
O jo vo o jo vo
Potopo
Lo loborto so bo
Ron ron ti patapon
Ro ro to potopo

U
Lu luburtu su bu
U ju vu u ju vu
Putupu
Lu luburtu su bu
Ron ron ti patapon
Ru ru tu putupu

Le A E I O U