Sinimory

Wouladani sélà woulouni borilà congô sira là yé
Wouladani sélà kô woulouni târa congô sira là
A kô sinimory nani kouma dôlé fôli gnênin té ho
Kini mi yé bôna kana sé ô ma n’djati tchê
Tô mi yé bôna yé ô dômô sinimory
Ni né makê yan dômi yé wa ni n’koun yé dounia dâna yé
Sinimory ho ho ho ho sinimory
Sinimory ho ho ho ho sinimory
Wouladani sélà woulouni târa congô sira là
Wouladani sélà kô woulouni târa congô sira là
A kô sinimory nani kouma dôlé fôli gnênin té ho
Kini mi yé bôna kana sé ô ma n’djati tchê
Tô mi yé bôna yé ô dômô sinimory
Ni né makê yan dômi yé wa ni n’koun yé dounia dâna yé
Sinimory ho ho ho ho sinimory
Sinimory ho ho ho ho sinimory
Sinimory ho ho ho ho sinimory
Sinimory ho ho ho ho sinimory
M’bâ n’délou allah yé môgô kissi sina moussô djougou ma
N’dounoua allah yé moussô kissi sina moussô djougou ma
Ni lé bâmousso sala ki tô sina moussô djougou bôlo lâ
N’allah mi bô n’gi tâ tôni magossa lé ma
Sinimory ho ho ho ho sinimory
Sinimory ho ho ho ho sinimory
Sinimory ho ho ho ho sinimory
Sinimory ho ho ho ho sinimory