Ayebada

Non non non non n’né tena son oma
Non ne tesson oma ayebada
N’tésson oma
Ne tésson oma ayebada
N’tésson oma

Ka n’né di tchê dôma tchê mi mandi gnè
Ko n’né yé kéofê
Ko n’né ni oyéssi sokélé konon kagné kouma kagné baroké
Ko n’né yé dji ta kadi oma
Ko n’né yé gbâ kê kadi oma
Ko n’né yê dji ta kadi oma ahan
Ko n’né yé ba ka djè ni oyé
N’ko ma’assi gnangban ye ho

Non non non non n’né tena son oma
Non ne tésson oma ayebada
N’tésson oma
Ne tésson oma ayebada
N’tésson oma

Ka n’né di tchê dôma tchê mi mandi gnè
Ko n’né yé kèokô
Ko n’né ni oyessi sokélé konon kagné kouma kagné baroké
Ko n’né yé dji ta kadi oma
Ko n’né yé gbâ kê kadi oma
Ko n’né yê dji ta kadi oma ahan
Ko n’né yé ba ka dje ni oyé
N’ko ma’assi gnangban ye ho

Non non non non n’né tena son oma
Non ne tésson oma ayebada
N’tésson oma
Ne tésson oma ayebada
N’tésson oma

Ka mousso dô tasso kana ho di n’néma
Ko n’né yé affouro
N’ne ma mousso ni lon
N’ko néma mousso mi boyôrôlon
N’né ma mousso ni djogolon
N’ko n’né ma mousso ni sougoulon
N’ko ma’assi gnagbanyé ho

Non non non non n’né tena son oma
Non ne tesson oma ayebada
N’tésson oma
Ne tésson oma ayebada
N’tésson oma
Allah yan n’kissi oma ayebada
Allah yan tanga oma ayebada